Máiss de mil quilómetros de camiños e sendeiros

De interés histórico e etnográfico. Moitos deles xa destruidos ou alterados gravemente pola construcción de pistas, pseudoortalumes e plantacións de espeies pirófitas alóctonas